Laatste nieuws

maandag 3 juli zomerbijeenkomst 99vanZuid-Kennemerland & IJmond


Ondernemers in Zuid-Kennemerland & IJmond zijn volop in beweging om mensen met een arbeidsbeperking (weer) te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Eind mei 2016 is het netwerk gestart in Zandvoort. Met workshops, themabijeenkomsten en Meet & Greets van Onbeperkt aan de Slag zijn ondernemers actief met Inclusief Werkgeverschap aan de slag gegaan. Het Werkgevers Service […]


Werkgevers halen eerste deel Banenafspraak ruim


Vorig jaar zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan namen werkgevers er 15.604 voor hun rekening. Dat is fors meer dan voor 2015 was vastgelegd in de zogenoemde banenafspraak – een overeenkomst tussen overheid, werkgevers en werknemers. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren tevreden op de voortvarendheid waarmee werkgevers de uitdaging zijn aangegaan. Soepeler […]


Het belang van één WerkgeversServicepunt voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond


Kopie: Brief aan alle Colleges van Burgemeesters & Wethouders van de gemeenten in ZuidKennemerland en IJmond. Geacht College, Conform de afspraken uit het Landelijk Sociaal Akkoord  spannen ook in de arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland & IJmond  werkgevers zich in om meer  mensen met een beperking in het reguliere arbeidsproces te krijgen. Onze ondernemers getroosten zich hiervoor  […]


Werkgevers positief over garantiebanen


Opvallend veel werkgevers waren dinsdag 31 mei in Strandpaviljoen 17 in Zandvoort aanwezig voor de kick-off van de ’99 van Zuid Kennemerland & IJmond’. Met dit project wordt gestreefd naar een netwerk van minimaal 99 werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een garantiebaan kunnen bieden. De Zandvoortse wethouder Gerard Kuipers benadrukte het […]


OESO roemt Nederlandse mbo


Het mbo en zijn sterke banden met het bedrijfsleven is één van de sterke punten in het Nederlandse onderwijs. Dit concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een grote doorlichting van het onderwijsstelsel. Ook de mogelijkheden voor duaal leren vallen positief op. De beste onderwijssystemen in de wereld combineren hoge leerresultaten met […]


‘Goed dat doelgroepbeoordeling wordt verruimd in Participatiewet’


MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de criteria van de Participatiewet wil verruimen. Hierdoor vallen geen mensen tussen wal en schip als zij tot doelgroep behoren en kunnen werkgevers makkelijker voldoen aan verplichtingen die uit de wet voortvloeien. In de periode tot 2026 moet het […]


99vanZuid-Kennemerland&IJmond


Sociaal akkoord – In april 2013 tekenden kabinet, werkgevers en vakbonden het Sociaal akkoord. Zij spraken met elkaar af dat werkgevers extra banen voor mensen met een beperking zouden creëren, 125.000 in totaal in 2026. Hiertoe is de Participatiewet gemaakt, die sinds 1-1-2015 geldt. Steeds meer werkgevers komen in beweging om bij te dragen aan […]


UWV-Inspiratiedag 7 juni 2016


Reserveer uw plaats voor de UWV-Inspiratiedag! Op dinsdag 7 juni organiseert UWV een Inspiratiedag voor werkgevers en werkzoekenden in het AZ-stadion in Alkmaar. Wij nodigen u van harte uit voor het middagprogramma voor werkgevers. Programma voor werkgevers U bent vanaf 13.15 uur welkom voor een kop koffie. Daarna is het programma als volgt: 13:45 Welkom […]


Kabinet lost knelpunten arbeidsmarkt op


Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Ook heeft het kabinet met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Het totale pakket met arbeidsmarktmaatregelen is vanochtend naar de Tweede Kamer verzonden. Jongeren verdienen een eerlijke kans in de samenleving. […]


‘Goed dat aantal pijnpunten arbeidsmarkt voor werkgevers wordt opgelost’


MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is om verschillende knelpunten in de Wet werk en zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen. Dat is gebeurd na overleg met de sociale partners en de fracties in de Tweede Kamer. Werkgevers krijgen na twee jaar ziekte van […]


Participatiewet: van ‘last’ naar lust


Demo Advies pleit voor andere aanpak arbeidsbemiddeling werkzoekenden De Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, moet mensen vanuit de bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong naar werk begeleiden. Daarvoor moeten overheid en werkgevers in tien jaar tijd 100.000 banen scheppen. Deze wet wordt vaak gezien als een last, zegt […]


Lancering website 99vanZuid-Kennemerland&IJmond


Werkgevers gaan inclusief in eigen netwerk. Steeds meer werkgevers worden zich bewust van de gevolgen van de landelijke banenafspraak: het realiseren van 100.000 garantiebanen voor arbeidsgehandicapten. Werkgevers met een ambitie om in 2016 in ieder geval 1 baan te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, ontmoeten elkaar in het nieuwe netwerk ‘’de 99vanZuid-Kennemerland&IJmond’’. De 99van […]


Faridah Azimullah en Irma Pouw over de inclusieve arbeidsmarkt


Een groep PvdA-leden volgde eind 2015 jongeren die net van het praktijkonderwijs kwamen. Erica Bastiaans en Bas Sepers ondervroegen Faridah Azimullah en Irma Pouw van MKB Haarlem over de inclusieve arbeidsmarkt. Faridah Azimullah en Irma Pouw voorzitter MKB-Haarlem respectievelijk zelfstandig ondernemer op HR-gebied, beiden lid Commissie Arbeidsmarkt van MKB-Haarlem. In de regio Haarlem werken duizenden […]


Leergang Inclusief Ondernemen


De Normaalste Zaak en Accenture werken samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het doel is dat ieders talent wordt benut, of de werknemer nu een beperking heeft of niet. Inmiddels hebben 400 organisaties zich aangesloten bij dit initiatief, waaronder 80 grote bedrijven. Zij hebben expliciet de ambitie gesteld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te […]


Ondanks faillissementen voldoende stages in de detailhandel


In verreweg de meeste beroepsgroepen zijn voldoende stages en leerbanen beschikbaar voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat meldt de SBB Barometer, het overzicht van stages en leerbanen dat elk kwartaal wordt samengesteld door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het aanbod is groot genoeg in bijvoorbeeld horeca, transport, logistiek en bouw. Ook in de detailhandel, waar […]


Het 100.000-banenplan een jaar later: ‘Zo druipen werkgevers teleurgesteld af’


Vol goede moed zijn werkgevers aan de slag gegaan met het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten. Maar 1 jaar na invoering van de Participatiewet lopen ze hopeloos vast. Wanneer maakt Jetta Klijnsma een einde aan de bureaucratie? Aan de 24-jarige Tobby Duinker merk je eigenlijk niets. Maar heel soms, als een klus te ingewikkeld wordt […]


Werkgever schikt vaker bij ontslag


Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht (wet Werk en Zekerheid) leggen werkgevers hun medewerkers vaker een schikking voor, zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Ook zouden regelmatig hogere vergoedingen worden betaald dan de nieuwe wet beoogt. Omdat werkgevers onder de nieuwe wet aan strengere eisen moeten voldoen laten zij het liever niet aankomen op […]


Standpunten

MKB- Haarlem acht het belangrijk een stem te kunnen laten horen in diverse op onderwijs georiënteerde samenwerkingsverbanden, kennisinstituties en gemeenten e.d. om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de praktijk.

Lees meer…

Adviescommissie