Het belang van één WerkgeversServicepunt voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond

 In

Kopie: Brief aan alle Colleges van Burgemeesters & Wethouders van de gemeenten in ZuidKennemerland en IJmond.

Geacht College,

Conform de afspraken uit het Landelijk Sociaal Akkoord  spannen ook in de arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland & IJmond  werkgevers zich in om meer  mensen met een beperking in het reguliere arbeidsproces te krijgen.

Onze ondernemers getroosten zich hiervoor  tal van inspanningen. Immers, het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in reguliere werkprocessen gaat niet vanzelf. Vaak moeten takenpakketten worden aangepast of vraagt het een aanpassing van gedrag bij de andere werknemers op de werkvloer.

Adequate dienstverlening voor werkgevers is daarbij essentieel. Het vullen van garantiebanen gaat immers om maatwerk. Onze ondernemers willen graag een zo breed mogelijk aanbod van kandidaten uit de doelgroep om daarmee de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Dat lukt alleen als de bestanden van de uitvoerende organisaties UWV, Pasmatch, IJmond Werkt en Agros aan elkaar gekoppeld zijn. Mocht dit echter niet lukken vanwege  de wet- en (privacy)regelgeving, dan pleiten wij voor een (digitaal) platform,  waarop elke genoemde organisatie haar vacatures c.q. haar kandidaten kan plaatsen.

De uitvoerende organisaties beschikken over een instrumentarium dat het de werkgever makkelijker moeten maken om de stap naar een garantiebaan te zetten. Tot nu toe blijft dit instrumentarium ons inziens onvoldoende benut. Voor ondernemers van MKB bedrijven is het veelal ondoenlijk om zich de materie eigen te maken. Daarnaast is het voor MKB ondernemers  niet per definitie een voorwaarde om gebruik te maken van een instrumentarium. Wel is het uitgangspunt een daadwerkelijke en structurele match binnen het bedrijf.

Het leveren van maatwerk vraagt ook om vertrouwen. Vertrouwen van de werkgever in het krijgen van de beste kandidaat die bij zijn organisatie en werkzaamheden past. Wij pleiten dan ook voor een adequate dienstverlening vanuit één WerkgeversServicepunt voor de  regio ZuidKennemerland/IJmond als  aanspreekpunt voor ondernemers.  Een dergelijk aanspreekpunt moet de werkgever niet alleen de beste kandidaat kunnen bieden, maar ook over de kennis beschikken van de juiste regeling c.q. instrumentarium (indien van toepassing) en over de skills om met de ondernemer mee te denken. Dit vraagt wellicht om klantgerichte trainingen van de medewerkers van het WSP.

Uiteraard zijn wij graag tot een nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens OV IJmond          Namens Industriekring Haarlem (IKH)     Namens MKB Haarlem

Ton van der Scheer           Bruno Giebels                                               Faridah Azimullah

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken