Omgevingsvergunning Wabo 1 oktober 2010 van kracht

 In Nieuws

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk, dat een bedrijf of burger een vergunning voor meerdere activiteiten in één keer aanvraagt. Dat betekent geen afzonderlijke procedures meer voor bijvoorbeeld milieu, bouwen, slopen, lozen, monumenten, maar alles gebundeld in één enkele procedure.

Uitgangspunten voor de Wabo zijn:
• 1 vergunningaanvraag,
• 1 loket voor de aanvrager,
• 1 procedure voor het aanvragen van de vergunning,
• 1 bevoegd gezag voor vergunningverlening (gemeente of provincie of rijk),
• 1 handhavend bestuursorgaan,
• 1 rechtsbeschermingsprocedure.

De omgevingsvergunning is onderdeel van het programma “Modernisering regelgeving”. Door regelgeving te schrappen en te vereenvoudigen zijn regels beter uit te voeren en te handhaven. De omgevingsvergunning kan digitaal worden aangevraagd via het online loket van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).  Voor meer informatie zie: www.omgevingsvergunning.vrom.nl of www.haarlem.nl/wabo.

Deregulering
De gemeente Haarlem heeft deregulering als prioriteit gesteld. Een aantal gemeentelijke vergunningstelsels zijn of worden afgeschaft en omgezet in algemene regels of worden vereenvoudigd. Voor complexe situaties blijft vergunningsplicht veelal bestaan. Voor overige zaken komen er algemene regels waar iedereen zich aan moet houden.
 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken